AARHUS TECH
AMU-kurser

Betaling, tilskud og gebyrer

Kan jeg få VEU-godtgørelse?

Hvis du er i arbejde, men ikke får løn mens du er på kursus, kan du søge om VEU-godtgørelse. Hvis du får løn under dit kursus, er det din arbejdsgiver, som modtager godtgørelsen. Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du også søge om VEU-godtgørelse.

Om du kan modtage VEU-godtgørelse afhænger blandt andet af, om du er i arbejde, på det tidspunkt du søger om godtgørelsen. Dertil er der en række yderligere krav, som du skal leve op til:

 • Du er enten ufaglært, faglært eller har en uddannelse, som kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.
 • Du skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked. Du kan godt få VEU-godtgørelse, selvom du ikke er dansk statsborger, hvis du arbejder på en dansk arbejdsplads.
 • Hvis du bor i udlandet, fx Sverige eller Tyskland, og pendler til dit arbejde i Danmark, kan du også få VEU-godtgørelse.
 • Du skal have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
 • Hvis du er nyansat, skal du enten have været i beskæftigelse i mindst 14 dage forud for uddannelsens begyndelse, eller der skal være tale om et certifikatkursus, hvorunder der udbetales løn. Det er altså ikke muligt at begynde en ansættelse med at deltage i et kursus med VEU-godtgørelse og uden løn i kursusperioden, med mindre det drejer sig om lovpligtige kurser.
 • Hvis du er deltidsbeskæftiget og modtager supplerende dagpenge, kan du godt få VEU-godtgørelse for tabte supplerende dagpenge, hvis du deltager i undervisning, der overstiger dit arbejdstimetal.

VEU-godtgørelse svarer til 100% af højeste dagpengesats, hvis undervisningen følges på heltid. Beløbet nedsættes ved deltidsundervisning og ved begrænset løntab eller arbejdsmulighed. Du kan se satserne på borger.dk Ansøgning om VEU-godtgørelse sker via Voksenuddannelse.dk. Se mere på borger.dk 

 

Seks ugers jobrettet uddannelse for ledige

Ledige dagpengemodtagere kan have ret til uddannelse i sammenlagt seks uger fra den jobrettede uddannelsespulje. Målgruppen for ordningen er:

 • ufaglærte
 • erhvervsuddannede
 • erhvervsuddannede som samtidig har en kort videregående uddannelse

Det er a-kassen, som afgør, om ledige er i målgruppen for seks ugers jobrettet uddannelse. Kurserne skal tages indenfor den første del af dagpengeperioden. Ledige under 25 år, skal bruge muligheden inden 6 måneder og ledige over 25 år inden for de første 9 måneders ledighed

Læs mere her

Tilskud til transport, kost og logi

Hvis du lever op til kravene for VEU-godtgørelse og har mere end 12 km daglig transport fra din bopæl til dit uddannelsessted, kan du kan søge tilskud til dine transportudgifter. Du skal ansøge om transportgodtgørelse på Voksenuddannelse.dk, samtidig med du søger om VEU-godtgørelse.

Hvis du har mere end 60 km transport fra din bopæl til dit uddannelsessted, eller hvis det tidsmæssigt eller af andre grunde er rimeligt, at du er indkvarteret, kan du søge om tilskud til kost og logi. Du skal desuden leve op til de øvrige krav for VEU-godtgørelse for at kunne ansøge om dette. Læs mere om tilskud til kost og logi.

Det er ikke muligt at søge om tilskud til transport, kost og logi ved virksomhedsforlagt undervisning.

Betaling af kurser

Deltagerbetaling skal altid være betalt inden kursusstart.

Deltagerbetalingen for personer, som lever op til kravene for VEU-godtgørelse, er mellem kr. 620,- og 930,- pr. uge på de fleste kurser.

Deltagere med en videregående uddannelse (uden for VEU-målgruppen) skal betale fuld deltagerbetaling. Denne pris varierer afhængig af kurset.

Ledige med seks ugers jobrettet uddannelse er fritaget for deltager-
betaling. Der skal dog foreligge en aftale mellem Jobcentret eller anden aktør og uddannelsesstedet, før ledige kan deltage i kurser. Jobcentret eller anden aktør kan kontakte skolen for oplysninger om pris for de enkelte kurser.

Tillægsbetaling

På kurser med særlige afholdelses- og tilrettelæggelsesformer, fx - aften- eller weekendundervisning, kan der være et tillæg til den normale deltagerbetaling.

Hvis der ikke betales til tiden

Deltagere på et AMU-kursus vil modtage en faktura, inden kursets start. På denne faktura vil det fremgå, hvornår der senest skal betales for deltagelse. Hvis der ikke betales til tiden kan AARHUS TECH opkræve det fulde beløb inklusiv det taxametertilskud, der ellers kommer via Undervisningsministeriet.

Afmeldingsgebyr

Arbejdsgiveren skal betale et afmeldegebyr efter følgende regler og satser:

For uddannelser, som varer op til en uge, er gebyret:

 • Udeblivelse på første kursusdag: 2.500 kr.
 • Framelding senere end en uge inden første kursusdag: 1.500 kr.
 • Framelding tidligere end en uge inden første kursusdag er gebyrfri.

For uddannelser, som varer længere end en uge, er gebyret:

 • Udeblivelse på 1. kursusdag: 3.500 kr.
 • Framelding senere end en uge inden første kursusdag: 2.500 kr.
 • Framelding tidligere end en uge inden første kursusdag er gebyrfri. Den sidste dag, hvor framelding kan ske gebyrfrit, er ugedagen inden uddannelsens start. Så hvis uddannelsens første dag er en mandag, er sidste frist for gebyrfri framelding den foregående mandag.

Se mere på borger.dk

Der tages forbehold for prisændringer og ændringer i gældende lovgivning.