AARHUS
TECH

Om AARHUS TECH

På AARHUS TECH går drømme i opfyldelse. Hvert år uddanner vi dygtige og stolte elever, der med stor faglighed indtager det danske arbejdsmarked. Det har vi gjort i årevis; ja faktisk siden 1828. På de snart 200 år har vi udviklet stolte traditioner men altid med det ene øje rettet mod fremtiden og næste udviklingstrin. 

Sammen med vores elever og samarbejdspartnere skaber vi et levende og udviklingsorienteret læringsmiljø, der fordeler sig på tre campusser. Båret af et solidt branchekendskab skaber vi uddannelser i særklasse.

Som en af landets største erhvervsskoler er vores mange elever med til at dække erhvervslivets behov. Deres tekniske og faglige formåen holder Danmark i gang – det er vi stolte af.

En komplet uddannelsesinstitution

På AARHUS TECH udbyder vi hele spektret af ungdomsuddannelser og dertil voksen- og efteruddannelser:

Læring er grundstenen i alt, hvad AARHUS TECH arbejder med. Med vores uddannelser og kurser tilegner vores elever sig den faglighed og de kompetencer, som vil være med til at præge fremtidens samfund.

Dette mål arbejder vi på hver dag i en frugtbar udveksling med virksomheder, brancher og videregående uddannelser lokalt, nationalt og globalt.

Samtidig ved vi at trivsel og læring går hånd i hånd. Med vores engagerede medarbejdere som drivkraft flytter vi vores elever derhen, hvor de trives og den største faglige udvikling finder sted. Først, når vores elever lykkes, lykkes vi.

Det brede udvalg af uddannelsesretninger og kurser har gjort AARHUS TECH til en af landets største uddannelsesinstitutioner. Det ses både på elevtal og antal medarbejdere:

 • 3.300 årselever
 • 5.000 elever på intro og brobygning årligt fra grundskolen
 • 555 medarbejdere

AARHUS TECH er en selvejende institution med en bestyrelse, der knytter sig til det lokale erhvervsliv og de brancheområder, som skolen dækker.
Der er lige mange repræsentanter for hhv. arbejdsgivere og arbejdstagere i bestyrelsen. Derudover rummer bestyrelsen blandt andet repræsentanter fra Aarhus Kommune, elever og medarbejdere.

Mission

AARHUS TECH understøtter en bæredygtig udvikling af samfundet ved at uddanne stadigt flere og gøre mennesker i stand til at få et bedre liv.

Vision

 • AARHUS TECH er det foretrukne valg, fordi vi altid har vores interessenter i centrum.

 • AARHUS TECH er én dynamisk skole, som lader sig styre af høj faglighed og konkret data.

 • AARHUS TECH ruster alle elever til at begå sig i en globaliseret verden gennem lokal indsigt og internationalt udsyn.

 • AARHUS TECH holder sig ajour med den nyeste viden inden for didaktik, fag og erhvervslivets behov.

 • AARHUS TECH er en åben organisation, hvor dialog og samarbejde prioriteres, så gensidig læring og trivsel kan blomstre.

 • AARHUS TECH er kendt for at etablere partnerskaber om grøn omstilling og bæredygtighed.

Værdier

Mening Ansvar Indflydelse Læring

De ting, vi beskæftiger os med, skal give MENING. Når hverdagen er meningsfuld, er det let at brænde for det, man beskæftiger sig med.

Vi har alle et stort, fælles ANSVAR for vores egen og andres læring og trivsel på AARHUS TECH.

Vi har alle mulighed for INDFLYDELSE på, hvad vi hver især lærer, kan og gør på AARHUS TECH.

LÆRING er essensen af AARHUS TECH. Vi lærer af hinanden, med hinanden og for hinanden.

Det pædagogiske og didaktiske grundlag på AARHUS TECH

 1. Samarbejde med omverdenen

Skolen har et tæt samarbejde med verden omkring os, og vi inviterer erhvervslivet og eksterne parter indenfor, så undervisningen bliver så virkelighedsnær og vedkommende som muligt.

Vi stræber efter, at undervisningen opleves meningsfuld og samtidig ruster eleverne til at begå sig i en globaliseret verden gennem lokal indsigt og internationalt udsyn.

 1. Læringskultur og faglig stolthed

Skolen har en læringskultur, hvor høj faglighed og faglig stolthed er kendetegnende for alt, hvad vi laver. Vi har høje forventninger til alle elever, og undervisningen evalueres i dialog med eleverne, de studerende eller kursisterne.

Vi stræber efter at give den enkelte mulighed for at dygtiggøre sig i et forpligtende og positivt læringsfællesskab, hvor de oplever at have et medansvar for egen læring og læring i samspil med andre.

 1. Læring og trivsel

Vi anser læring og trivsel som hinandens forudsætninger, og anerkendelse og gensidig respekt er bærende principper i mødet mellem skolen og eleven. 

Vi stræber efter at understøtte den enkeltes personlige og faglige udvikling, uanset alder, etnicitet, religion, køn eller seksuel orientering i et miljø præget af mangfoldighed og med respekt for bæredygtige fællesskaber. Derfor møder vi alle elever med respekt og anerkendelse.

 1. Differentiering og motivation

At lære og at uddanne sig har en værdi i sig selv. Gennem differentieret undervisning møder vi eleverne, hvor de er, og bygger videre på deres faglige og personlige kompetencer, ambitioner og muligheder ift. erhvervslivet eller videreuddannelse. 

Vi stræber efter, at eleverne oplever undervisningen som motiverende og meningsfuld i et uddannelses- og erhvervsmæssigt dannelsesperspektiv, med et samtidigt fokus på deres mulighed for at indgå i og bidrage til positive her-og-nu-fællesskaber som ramme for et godt studiemiljø.

 1. Virkelighedsnær undervisning

Undervisningen tilrettelægges, så der er sammenhæng mellem teori og praksis og bidrager til almendannelse, faglig stolthed, kritisk tænkning, samarbejde, kommunikation samt bæredygtighed. 

Vi stræber efter, at undervisningen opleves virkelighedsnær, giver konkrete færdigheder og en helhedsforståelse for den virkelighed, den enkelte agerer i. Undervisningen skal desuden klæde eleverne på til at træffe bæredygtige valg.

 1. Digitale kompetencer

På AARHUS TECH udgør IT og digitalisering en integreret del af undervisningen. Inddragelsen af IT og teknologi sker, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt for elevernes læring, og når det styrker elevernes evne til at løse relevante opgaver og projekter. Desuden skal undervisningen bidrage til elevernes digitale dannelse og til aktiv deltagelse i samfundet omkring dem. 

Vi stræber efter, at undervisningen både styrker elevernes viden om- og kompetencer til at benytte digitale ressourcer og værktøjer på en hensigtsmæssig og meningsfuld måde. På AARHUS TECH bruger vi Itslearning som læringsplatform, og alle undervisningsforløb kan findes her.

 

Revideret: december 2023

Vedtægter

Se skolens vedtægter.

Vedtægterne er godkendt af AARHUS TECHs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 14. december 2021. Vedtægterne er offentliggjort på AARHUS TECHs hjemmeside den 8. februar 2022.

Børne- og Undervisningsministeriets seneste godkendelse af vedtægten er den 15. oktober 2018.